Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW OD 01.07.2019 NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH NA FV Z OSOBY FIZYCZNEJ NA DANE FIRMY I Z DANYCH FIRMY NA OSOBĘ FIZYCZNĄ. Prosimy o rzetelne wypełnianie danych płatnika które będą później pojawiać się na fakturze końcowej.

Regulamin Sklepu obowiązuje od dnia 20.03.2024

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 4. WARUNKI DOSTAWY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI
 5. FAKTURY VAT
 6. REKLAMACJE I ZWROTY
 7. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
 8. SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻ E
 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 10. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy prowadzony jest przez M A X A Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Królewskiej 47, Regon 523331700, NIP 5291843153, KRS 0000995149

Wszelkie reklamacje należy składać na powyższe dane. Koszty połączeń telefonicznych naliczane według taryfy podstawowej.

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać na za pośrednictwem strony internetowej www.maxa.pl 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania/siedzibę na terenie Polski. Dokładne informacje na stronie www.maxa.pl.
 3. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie adresu e-mail umożliwiającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i potwierdzeniem przyjęcia oferty, warunków i kosztów dostawy. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia aż do wyjaśnienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta. W przypadku zamówienia za pobraniem, momentem zawarcia transakcji, jest wysłanie towaru do klienta. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Językiem zawarcia umowy jest język polski. Towar dostarczony będzie w terminie zadeklarowanym przez firmę kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia towaru do 30 dni w przypadku płatności za pobraniem (KC art. 5431).
 5. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE od dnia 25 grudnia 2014 roku, Klient może zrezygnować, bez podania przyczyny, z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie lub telefonicznie.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie internetowej www.maxa.pl w zakładce Zwroty.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Każdorazowo w celu odesłania zwrotu, prosimy o kontakt celem uzyskania adresu do magazynu, na który należy odesłać towar. Przesyłki za pobraniem ze względów technicznych nie będą odbierane.
 8. Zwrot należności za zwrócony towar, nastąpi w ciągu siedmiu dni po otrzymaniu zwrotu na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie przez Sklep. Wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać prawdziwe dane Klienta. Klient składając zamówienie w Sklepie oświadcza, że został w rzetelny sposób poinformowany o wszystkich prawach i obowiązkach.
 2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, system wygeneruje e-maila informującego o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem.
 3. Pracownik Sklepu może skontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania zamówienia z jego numerem.
 4. Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji.
 5. W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości sprowadzenia Produktów od producenta, Sklep może odmówić realizacji części zamówienia przekraczającej stany magazynowe, o czym niezwłocznie powiadomi Klienta drogą e-mail.
 6. Warunki realizacji potwierdzonego przez Sklep zamówienia, w tym: cena, sposób i koszt transportu i sposób płatności są wiążące do czasu dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.
 7. Każda cena podana w opisie przedmiotu jest ceną brutto.
 8. Minimalną jednostką oferowaną w sklepie, są odpowiednio: dla towarów pakowanych pojedynczo – jedna sztuka, dla towarów złożonych jest to jeden zestaw.
 9. Termin realizacji zamówienia podany na stronie produktu dotyczy dni roboczych. W przypadku wydłużenia terminu dostaw Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową.
 10. W niektórych przypadkach zamówień za pobraniem sprzedawca zastrzega sobie prawo do wpłaty zadatku przed uruchomieniem zamówienia.

WARUNKI DOSTAWY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Dostawy realizujemy na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym, dostarczając produkty pod wskazany w formularzu zamówienia adres – w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00. W przypadku, gdy miejsce dostawy jest inne niż dane Kupującego, prosimy o wypełnienie dodatkowych rubryk w formularzu zamówienia.
 2. Koszt transportu wyliczany jest pod indywidualne zamówienie, w sytuacji braku akceptacji podanych kosztów, zapraszamy do realizacji dostawy we własnym zakresie i na własny koszt.
 3. Sposoby płatności:
 • przelewem na konto – towar wysyłany jest do Klienta po skompletowaniu przesyłki i wpłynięciu należności na konto,
 • Przelewy24 – towar wysyłany jest do Klienta po skompletowaniu przesyłki i wpłynięciu należności na konto,
 • za pobraniem – towar jest wysyłany po potwierdzeniu zamówienia, w tym potwierdzeniu wszelkich kosztów przez Klienta i skompletowaniu przesyłki.
 1. Koszty dostawy, w wysokości podanej w korespondencji potwierdzającej szczegóły zamówienia, pokrywa w całości Klient.
 2. Czas dostawy od momentu otrzymania ze sklepu e-maila informującego o rozpoczęciu przygotowania zamówienia wynosi ilość dni roboczych podaną na stronie produktu. W szczególnych przypadkach termin realizacji może ulec nieznacznemu wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mail.
 3. Przy zamówieniach więcej niż jednego rodzaju produktu, terminem dostarczenia zamówienia, jest czas wyszczególniony w produkcie o najdłuższym czasie oczekiwania.
 4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania, na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 5. W razie stwierdzenia przy odbiorze, że przesyłka jest uszkodzona (np. widoczne zerwanie taśmy bezpieczeństwa) należy w obecności Kuriera sprawdzić zawartość kartonu i w razie uszkodzenia towaru lub jego braku sporządzić protokół podpisany przez Klienta i Kuriera. Następnie przesłać protokół na adres sklep@maxa.pl. Przed montażem lub użyciem należy dokonać oględzin towaru, sprawdzić kompletność opakowań, ich jakości, odcień oraz wymiar. Należy również sprawdzić zgodność otrzymanego towaru z zamówieniem. Po zamontowaniu reklamacje odnoście ww. pozycji nie będą uwzględnianie
 6. Klient dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie.
 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki i numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. Dodatkowo Klient ponosi koszty składowania towarów za okres powyżej 48 (czterdzieści osiem) godzin od dnia pozostawienia awizo przez kuriera.
 8. Ewentualne koszty dodatkowego ubezpieczenia przesyłki ponosi Klient.

FAKTURY VAT

 1. Wszystkie zakupy w naszym sklepie potwierdzamy fakturami VAT.
 2. W formularzu zamówienia należy wpisać dane do faktury i numer NIP. Faktura będzie dołączona do przesyłki.
 3. Faktura zostaje wystawiona w momencie zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto bankowe sklepu. W przypadku braku zapłaty w terminie 5 dni roboczych transakcję traktuje się za niebyłą.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, spełniają unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa CE, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru, jeśli Kupujący stwierdzi tę niezgodność i powiadomi o niej Sprzedającego w ciągu 2 miesięcy od chwili jej stwierdzenia. Towar jest niezgodny z umową jeśli:
 • nie odpowiada opisowi przekazanemu przez Sprzedającego.
 • nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany.

Sklep ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

 1. Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi – nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Prezentowane w sklepie zdjęcia mogą odbiegać wyglądem od oryginału – zniekształcenia wynikające z obróbki technicznej lub błędne ustawienia monitora .
 2. Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) –. Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.
 3. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać pisemnie na nasz adres, lub drogą e-mail na adres sklep@maxa.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do sklepu na własny koszt wraz z wypełnionym Zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem zakupu. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się w zakładce Reklamacje.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Sklep w ciągu 14 dni poinformuje Klienta o decyzji Sklepu i dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar na koszt Sklepu wraz z poniesionymi przez klienta kosztami wysyłki. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres razem z kosztami przesyłki.

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

 1. Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Sprzedawca.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w Polityce prywatności i cookies oraz

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE

 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i wykonywanie zamówień następuje według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w przeciągu 14 dni, aby to zrobić należy:
 • w terminie do 14 dni licząc od następnego dnia od daty dostarczenia przesyłki należy zawiadomić telefonicznie, drogą e-mail na adres sklep@maxa.pl lub wysłać na adres sklepu pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt.
 • jeśli moment wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznaczny z momentem odesłania towaru obowiązuje termin 14 dni od otrzymania przesyłki.
 • warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest: pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy podpisane przez Klienta, odesłanie towaru nienoszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, najlepiej w oryginalnym opakowaniu – dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością; produkt powinien być spakowany w sposób staranny tj. zabezpieczający przed ewentualnymi zniszczeniami w drodze do sklepu. W przypadku zniszczenia, które nastąpi w wyniku nienależytego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo do: odmówienia przyjęcia zwrotu lub obciążenia Klienta kosztami o zmniejszoną wartość towaru.
 1. Sprzedawca, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez klienta od umowy Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE obowiązującej od dnia 25 grudnia 2014 roku, zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar i kwotę wydaną przez Klienta na dostarczenie przez sklep towaru do Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania zwróconego towaru.
 2. Zwrot wszystkich należności za zwrócony towar nastąpi w ciągu czternastu dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym kosztów dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, że jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru do Sklepu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep zwróci Klientowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia.
 3. Sklep zwróci Klientowi wszystkie koszty w sposób jaki Klient go opłacił, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inną formę zwrotu.
 4. Sklep zastrzega sobie możliwość zwrotu wszystkich należności za towar po jego otrzymaniu od Klienta wraz z kompletną dokumentacją, jak również możliwość zmniejszenia zwracanej należności Klientowi po ocenie czy wartość towaru nie została zmniejszona przez Klienta.
 5. W przypadku jeśli zwracany towar, w sytuacji opisanej powyżej, nie spełnia warunków określonych w regulaminie sklepu i w/w ustawie Sprzedawca poinformuje o tym Klienta. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego ponosi Klient. Klient będzie zobowiązany wnieść opłatę za koszt odesłania towaru przed jego wysyłką.
 6. Towary, w których opis informuje „towar na indywidualne zamówienie” nie podlegają odstąpieniu od umowy oraz zwrotom.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
 2. Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 3. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową.
 6. Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy wskazanej w pkt VIII. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie www.maxa.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu i wyrażenie świadomej woli Klienta na zawarcie zobowiązania.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych. Wszelkie spory w pierwszej kolejności staramy się rozwiązywać polubownie.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres wskazany na stronie Sklepu.